تقويت آمار و ارقام ايزو
در سال 2011 مراجعه به استانداردهاي ايزو در سايت هاي اينترنتي و رسانه اي با افزايش 38 درصدي نسبت به سال 2010 از تعداد 128937 استاندارد به 467830 استاندارد، مواجه بوده است. اما تصور بسياري از مردم در رابطه با عملكرد تدوين استاندارد چگونه است؟

براي پاسخ به چنين سوالاتي سازمان ايزو اقدام به انتشار نشريه آمار و ارقام ايزو (ISO in figures) نمود.اين نســــــخه جديد از نشــــريه چهارصفحه اي كه در پايان سال 2011 تهيه شد، مجموعه اي از 163 موسسه ملي استــــــــاندارد عضو ايزو را در بــــــردارد. امــــر تدوين استانداردهاي بين المللي و تشويقي ايزو براي مشاغل ، دولت و جامعه در نظر گرفته شده كه در برگيرنده مجموع 3335 موسسه فنـــي مشتمل بر 224 كميته فني است كه هر يك بخش ويژه اي از مشاغل يا فناوري را نشان مي دهد.در سال 2011، ايزو 1206 اســــتاندارد جديد يا تجديد نظر شده را منتشر نمود و تعداد مجموع استاندارد ها تا پايان سال در نشريه ايزو به 19203 استــــــــاندارد رسيد.ميـــــزان درخواست استانداردهاي جديد ايزو در طي سال 2011 اشاره بر اين دارد كه 1419 پروژه جديد براي استاندارد هاي ايزو ثبت شده و بيانگر آن است كه اين تعداد به 4007 فقره برنامه كاري در كميته فني افزايش يافته است. هم اكنون بخش عمده اي از تدوين استانداردهاي ايزو بصورت الكترونيكي انجام مي شود كه هم در افزايش كارايي و هم بر كاهش اثرات زيست محيطي و مالي فرآيند كار موثر مي باشد. در عين حال ، جلسات حضوري نيز اهميت خود را حفظ نموده است. در سال 2011، تعداد 1580 نشست كميته فني در 50 كــــــشور برگزار گرديد. يعني بطور ميانگين، هر روز 15 نشست جلسه فني كاري در اقصي نقاط دنيا برگزار شد.38 موسسه عضو ملي سازمان ايزو با كاركنان تمام وقت خود كه معادل 500 نفر مي باشند خدمات اداري و فني را براي كميته هاي تدوين استاندارد فراهم مي آورد. هماهنگي اين فعاليت ها از سراسر جهان توسط 151 نفر از كاركنان دبيرخانه مركزي ايزو واقع در شهر ژنو براي 20 كشور صورت مي پذيرفت.هزينه هاي عمليــــــاتي اجمالي دبيرخانه هاي كميته ها نيز حدود 140 ميليون فرانك سوئيس تخمين زده شده، كه توسط 38 موسسه عضو برگزار كننده اين كميته ها تامين گرديد. هزينه هاي عملياتي دبيرخانه مركزي ايزو 37 ميليون فرانك سوئيس بوده كه 55% اين مبلغ از طريق حق عضويت و 45% از طريق ديگر منابع درآمدي از جمله خريد و فروش نشريات و درآمد حاصل از خدمات، تامين بودجه شده است. دبير كل ايزو ، آقاي Rob Steele اظهار مي دارد:" در صورتي اين ارقام در درك وسعت سيستم ايزو و عملكرد آن مفيد مي باشد كه مهمترين هدف ما را كه انعكاس اولويت هاي تدوين استانداردها در مواجهه با نيازهاي مشتريان ، كاربران و ذينفعان مي باشد را در بر گيرد."اين نشريه به دو زبان انگليسي و فرانسه منتشر شده است كه بصورت رايگان از طريق فروشگاه دبيرخانه مركزي ايزو به نشاني پايگاه الكترونيكي www.iso.org قابل دسترسي مي باشد. شايان ذكر است كه اين نشريه را مي توان به عنوان فايل PDF از طريق پايگاه اطلاع رساني ايزو بصورت رايگان نيز دانلود نمود.