ايزو 16817:2012

ايزو 16817:2012
استاندارد جديد زیست محیط نمای درونی ساختمانها
 
سازمان ایزو استاندارد جدیدی را برای محیط نمای درونی ساختمان ها منتشر کرده است که به طراحان، سازندگان و قانونگذاران به منظور حصول اطمینان از اینکه هنر در خدمت سلامتی، ایمنی برای کارایی بیشتر ساکنین و کاربران این ساختمان ها قرار می گیرد، کمک می نماید.

آسودگی نمای درونی بیش از نور پردازی محیط، نقش تعیین کننده دارد. این استاندارد چارچوبی را برای ملاحظه عوامل گوناگون که در کیفیت زیست محیط درونی یک ساختمان تاثیر گذارند، تامین می نماید.

ایزو 16817:2012، طراحی زیست محیط ساختمان - زیست محیط درونی - فرایند طراحی برای زیست محیط درونی نام دارد که به گروه طراحی از طریق ارایه فرایندی به منظور حصول اطمینان از اینکه نیازمندی های آسودگی دیداری، تاثیرات فیزولوژی نور و عملکرد انرژی و پایداری ساختمان رعایت می شوند کمک می کند.

این مطلب ترجمه بخشی از مطالب سازمان ایزو است. متن کامل این مطلب را در اینجا مطالعه نمایید.