6 سیگما و فواید آن :

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانشش سيگما يك متدولوژی كمي و جامع بهبود اثربخش سازمان است كه در درون خود از ساختار برنامه و ابزارهاي توانمند مديريت كيفيت برخوردار مي‌باشد. هر گاه سازماني به سطح شش سيگما برسد ، اين بدان معناست كه حدود 9996/99 درصد از فرصت‌ها خطا نبوده‌اند و به عبارتي ديگر ، فقط 4/3 خطا در يك ميليون فرصت در سازمان وجود دارد. مفاهيم اين متدولوژی در اواسط دهه 1980 در شركت موتورولا توسعه داده ‌شد.

در 6 سيگما اولين اصل توجه به مشتري است. شش سيگما اول به مشتري توجه مي‌كند و از حقايق و اطلاعات جهت حصول نتايج بهره مي‌برد.

سه دليل زير تفاوت 6 سيگما را با ديگر برنامه‌هاي گذشته كيفيت بيان مي‌دارند:

1. شش سيگما مشتري گراست و به طور آشكار سعي در حفظ مشتريان خارجي دارد.

2. پروژه‌هاي 6 سيگما باعث بازگشت سرمايه‌ بالايي مي‌شوند. از مصاديق آن :

  • 1994- 1987 شركت موتورولا : كاهش هزينه‌ها 4/1 ميليارد
  • 1996- 1992 شركت الايد سيگنال : كاهش هزينه 2 ميليارد دلار
  • 2000- 1995 شركت جنرال الكتريك : كاهش هزينه 6/6 ميليارد دلار
  • شركت لاكسهيد مارتين : 64 ميليون دلار صرفه جويي در 40 پروژه اوليه

3. شش سيگما باعث عملكرد مديريت مي‌شود. در واقع 6 سيگما يعني فعاليت هوشمندانه و عاقالانه، نه سخت تر و شديدتر كاردكردن

اهداف زير را مي‌تواند بهترين اهداف 6 سيگما نام برد:

  • افزايش رضايت مشتري
  • كاهش زمان انجام فعاليت‌ها
  • كاهش تعداد نقص‌ها
  • افزايش سهم بازار
  • كاهش استراتژيك هزينه‌ها
  • رشد سود نهايي