شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانهمکاری

....یادگیری کار کردن با همدیگر به عنوان یک تیم بر اساس « مجموعه اصولی » ساخته می شود که به وسیله مأموریت و اهداف ، نقشها و مسئولیت ها ، رویه ها و تجارب تبیین میشود. با این عناصر ، فرصت برای همکاری و روابط قوی تیمی بسیار خوب است . کار کردن با یکدیگر به عنوان چشم پوشی از تفاوتهای شخصی نیست بلکه به معنی درک تفاوتها و پذیرش آنهاست به گونه ای که با رویه هائی که تیم در مورد آنها موافقت کرده ، سازگار است . یک مدیر به عنوان رهبر یک تیم باید برای پیدا کردن زمینه های مشترک در مواردی که تضادهائی وجود دارد تلاش کند ، روابط درون تیم و ارتباطات بیرونی را مدیریت کند و عالیترین عملکرد را به وجود آورد .

تیم های با عملکرد عالی

 • روحیه و غرور تیمی وجود دارد .
 • تحمل تضاد وجود دارد و تأکید روی راه حل است .
 • تضاد تأیید می شود و آشکار بحث می شود .
 • اعضای تیم صریح هستند و با یکدیگر روابط دوستانه دارند .
 • اعضای تیم یکدیگر را حمایت می کنند .

 

 • تیم های با عملکرد ضعیف
 • روحیه تیمی قوی وجود ندارد .
 • تضاد پنهانی بین اعضای تیم وجود دارد.
 • از عنوان کردن تضاد اجتناب می شود و یا به طور سازنده برخورد نمی شود .
 • روابط اعضای تیم غیر دوستانه است .
 • اعضای تیم حالت تدافعی با یکدیگر دارند.

سعید الهوئی
سایت مدیران ایران