همراه با ساعشرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانت بهره وری ، چگونه مدیران را به رهبران تبدیل کنیم ؟

مدیر رهبر

 • دارای دیدگاه کوتاه مدت است دارای دیدگاه بلند مدت است.
 • بیشتر ، نگاهش به زمان حال سازمان است بیشتر نگاهش به آینده سازمان است.
 • تأکید بر سیستم ها و ساختار ها و کنترل دارد . تأکید بر روابط انسانی ، انسان ها و روحیه دادن دارد.
 • به دنبال ثبات و آرامش است به دنبال انعطاف و تغییر است.
 • دارای کارکنان است دارای پیروان است.
 • وضعیت موجود را می پذیرد و اداره می کند وضعیت موجود را به چالش می کشاند و نوآوری می کند.
 • اجرا می کند هدایت می کند.
 • کارها را درست انجام می دهد کارهای درست را انجام می دهد.
 • بیشتر کارها جاری را انجام می دهد بیشتر به ابداع و نوآوری می پردازد.
 • تغییر را تهدید می داند و از آن می پرهیزد به تغییر به عنوان فرصت نگاه می کند و آن را دنبال می کند.
 • بیشتر دوست دارد حرف بزند بیشتر دوست داردگوش کند.
 • مسائل را خودش حل می کند پیروان را توانمند می سازد تا مسائل را حل کنند.

دکتر قام انصاری رنانی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
سایت مدیران ایران