شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانمدیریت استراتژیک

فرايند مديريت استراتژيك در برگيرنده سه مرحله است:

1. تدوين استراتژي‌ها

2. اجراي استراتژي‌ها

3. ارزيابي استراتژي‌ها

تدوين استراتژي‌ها: منظور از تدوين استراتژي‌ها اين است كه ماموريت شركت تعيين شود، شناسايي عواملي كه در محيط خارجي، سازمان را تهديد مي‌كنند يا فرصت‌هايي را به وجود مي‌آورند، شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي سازمان، تعيين هدف‌هاي بلند مدت، در نظر گرفتن استراتژي‌هاي گوناگون و انتخاب استراتژي‌هاي خاص جهت ادامه فعاليت.

اجراي استراتژي‌ها: اغلب، اجراي استراتژي‌ها را مرحله عملي مديريت استراتژيك مي‌نامند. مقصود از اجراي استراتژي‌ها اين است كه كاركنان و مديران بسيج شوند و استراتژي‌هاي تدوين شده را به مرحله عمل درآورند. اغلب، چنين تصور مي‌شود كه در مديريت استراتژيك مرحله اجرايي مشكل‌ترين مرحله است و ايجاب مي‌كند كه افراد خود را متعهد به سازمان نمايند، از خود گذشتگي كنند و نوعي خود كنترلي اعمال نمايند. موفقيت مرحله اجرايي استراتژي‌ها به اين امر بستگي دارد كه مديران بتوانند در كاركنان ايجاد انگيزه نمايند، و اين نوعي هنر (و نه يك علم) است. اگر استراتژي‌ها تدوين شوند ولي هيچ‌گاه به اجرا درنيايند، نوع اقدام چيزي جز عمل بيهوده نخواهد بود.

ارزيابي استراتژي‌ها در مديريت استراتژيك آخرين مرحله به حساب مي‌آيد. مديران نياز شديد دارند كه بدانند استراتژي‌هاي خاص و مورد نظر آنان در چه زماني كارساز واقع نمي شود؛ اصولا ارزيابي استراتژي‌ها بدين معني است كه بايد در اين مورد اطلاعاتي را گردآوري كرد. همه استراتژي‌ها دستخوش تغييرات آينده قرار مي‌گيرند، زيرا عوامل داخلي و خارجي به صورت دائم در حال تغيير هستند.